Historia

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET I HÖGANÄS KORT HISTORIK
Nedan berättas i korthet bakgrunden till hur  KVICKBADHUSET  kommit till. För att hålla texten rimligt koncentrerad har många detaljer uteslutits och de flesta föreningsmedlemmar som gjort stora och värdefulla insatser har utelämnats tillsammans med alla lokala sponsorer. Dessa omnämns i föreningens protokoll.

Vårt kommunalråd Péter Kóvacs inviterade den 2 mars 2005 till ett möte på café Amanda för att stimulera till bildandet av en ”bastuförening”.

Kommunledning och många chefstjänstemän deltog och lovade att om de som representerade ”allmänheten” bildade en förening med syftet att bygga en bastu eller ett kallbadhus på utsidan av hamnpiren, så skulle kommunen stödja med råd och viss finansiering. – Föreningen KVICKBADHUSET bildades några dagar senare och i styrelsen ingick bl.a. Lotta Klang, Inger Brantmark och Stig-Göran Karlsson (”Lillis”) samt Gunnar Lindstrand som satt i en särskild byggrupp. Som utgångspunkt för arbetet tjänade ett antal skisser över badhus från förre stadsarkitekten Sören Stenqvist. Man startade med storslagna planer och projektet väckte intresse i arkitektvärlden. Den välkände Gert Wingårdh ställde upp med ett förslag och den då mindre bekante Daniel Hohenthal presenterade ett mycket tilltalande alternativ. Från föreningens sida värvade man medlemmar för att undersöka intresset för det planerade badhuset. Som ett led i det startades ”Trettondagsdoppet” – första gången var det 2007 med tanke att hyra en bastu på hjul. – Egentligen var det tänkt som ett nyårsdopp men vädret var så eländigt på nyårsdagen att doppet uppsköts till trettondagen men då fanns ingen bastu att hyra.

Det gjorde det emellertid 2008 och efter det badet konstaterades att om man kunde hyra en liten bastu så skulle man kanske också kunna bygga den som en enkel friggebod ungefär där den portabla bastun var placerad. Péter Kovács tände på idén och föreningen menade att en liten bastu skulle kunna tjäna både som ”annonspelare” för verksamheten och som en marknadsundersökning av hur stort intresset verkligen är. Så gick det några dagar och Péter Kovács dök upp igen och sa att den idealiska platsen för bastun naturligtvis var längst ut på de befintliga bryggorna. Det visade sig också att han redan hade pratat med Christer Torstensson, vår blivande  stadsarkitekt. Torstensson kom snabbt med ritningar Föreningen och kommunfolket trodde att bygget skulle kunna kosta totalt 100 – 150 Kkr.

 

Arbetet startade i samarbete med fastighetskontoret – Jarmo Nieminen och Clas Olsson. Studier gjordes på platsen och det konstaterades, att även om bastun fick ett förträffligt läge så måste bryggan höjas för att den inte skulle dränkas vid högvatten och storm. Höjningen av brygga och bastu skedde inte på en höft. I utredningen för en större bastu hade man gjort noggranna studier av våghöjd samt vind- och bottenförhållanden. Undersökningar som bekostats av medel som ställts till föreningens förfogande från kommunen Bastu och brygghöjning kostade 370 000, alltså långt utanför vad föreningen kunde tänka sig. Då kom Sparbanken Gripen tillsammans med sin Stiftelse in som räddande änglar med bidrag på 100 000 + 100 000 Kr. Kommunens tekniska förvaltning tog 90 000 kronor dvs. kostnaden för arbetet med bryggan. Föreningen skulle stå för 80 000 som man i huvudsak fick fram genom eget arbete samt bidrag i form av material och tjänster från olika lokala företag.

Så startade bygget med hjälp av VB Bygg någon gång i kallaste januari 2009 – Den mobila bastun hyrdes alltså till trettondagsdoppet även detta år.

Bryggan höjdes, väggar restes och i början av mars stod allt färdigt Invigningen fick dröja till den 22 mars eftersom vår huvudsponsor Per Broman på Sparbanken Gripen var bortrest.

Knappt hade bastun kommit på plats förrän planerna för en större anläggning tog form. Det stod klart att Gert Wingårds och Daniel Hohenthals ursprungliga ritningar låg långt utanför det ekonomiskt möjliga. Någon hugad sponsor fanns inte heller att tillgå. Återigen hoppade Péter Kóvacs in och kommunfullmäktige beviljade ett anslag på 5 miljoner för bygge av ett nytt kallbadhus på den plats där den befintliga bastun hade sin plats. Redan hösten 2009 började stadsarkitekten Christer Torstenson rita på det som skulle bli den nya anläggningen. Han utformade ritningarna i samråd med föreningen under en lång rad av sammanträffanden. Efter upphandling gick uppdraget att bygga till Erlandssons Bygg. Byggstarten var tänkt till slutet av 2012 men på grund av den kalla vintern 2012/2013 kom man inte igång  förrän i februari 2013. – Under tiden hade den lilla bastun flyttats från sitt ursprungliga läge längre in på bryggan så att föreningens medlemmar skulle ha badmöjligheter också medan nya kallbadhuset byggdes. Flyttningen utfördes av föreningen medlemmar med stöd av en transportfirma. När Kallbadhuset väl stod färdigt omlokaliserades bastun ännu en gång, nu till Viken där man bildat en bastubadarförening.

Efter upprepade förseningar invigdes det nya Kallbadhuset den 12 oktober 2013. Det blev snabbt en succé och har förblivit så, även när dess anteckningar görs ca 2 år senare. Det forcerade tempot i slutet av byggverksamheten ledde till ett antal tekniska defekter som åtgärdats efter hand, delvis genom upphandling men till betydande del genom ideella insatser från föreningens medlemmar.

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och föreningen. Kommunen äger fastigheten, föreningen arrenderar och står för allt rutinunderhåll och har byggt upp en ideell organisation som står för det dagliga underhållet. Under resans gång har medlemmar ur styrelsen gjort ett flertal studieresor till andra kallbadhus på västkusten och kunnat konstatera att Kvickbadhuset inte är den största anläggningen men däremot den anläggning som bäst kombinerar kostnadseffektiv administration och skötsel, en fantastisk utsikt över havet och kort förbindelse mellan bastu och badvatten av tillräckligt djup.

 

Antecknat december 2015 av

 

Bo Brantmark

 

 

 

 

Presentation av projektet Kvickbadhuset

Christer Thorstenssons ritningar på kallbadhus (klicka här)

Föreningen KVICKBADHUSET bildades år 2005 på initiativ av kommunledningen. Visionen och målet är att på sydsidan av hamnpiren bygga ett kallbadhus som ska stå till allmänhetens förfogande. Vi hoppas kunna återuppliva den badtradition som funnits i vår stad tidigare. Men att nå målet tar tid, längre tid än vad vi först trodde. På vår väg dit har vi stort stöd och hjälp av ca 400 medlemmar. Vill du bli stödmedlem så sätt in 100:-/person och år på bankgiro 5336-2158. Glöm inte att ange namn, telefon och eventuell e-postadress. Vi i styrelsen har under projektets gång gjort ett antal studiebesök för att få kunskaper om hur man bygger kallbadhus i vatten. Vi har bl a. besökt Bjerred kallbadhus, kallbadhuset på hotell Skansen i Båstad, Ribergsborg i Malmö.


Ett badhus är en s.k “vattenverksamhet” som kräver Länsstyrelsens godkännande och det kräver i sin tur omfattande undersökningar som visar att vi inte gör någon betydande påverkan på miljön. För att kunna ta fram erforderliga utredningar har vi fått ekonomiskt stöd av kommunen för: hydrologisk utredning, geoteknisk botten undersökning och marinbiologisk utredning.

Styrelsen har i samarbete med stadsarkitekt Christer Thorstensson och kommmunen arbetat fram ritningar på ett nytt kallbadhus under hösten 2010 och våren 2011. Se skisserna nedan. Vi väntade på att detaljplanen för Kvickbadsområdet skulle godkännas i regeringsrätten innan projektering och framtagandet av bygglovshandlingar kunde påbörjas.
Fasad norr april-3

Fasad sder april 2